Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika

Kasutustingimused

Antud Tingimused käsitlevad Prindi.me OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) prinditeenuste veebilahenduse fuzelab.ee (edaspidi fuzelab.ee) kasutamise tingimusi.

Teenusepakkuja aadress on Prindi.me OÜ, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, telefoni +372 68 63 153, e-posti aadress info@fuzelab.ee

Teenuste loetelu ning nende kirjeldused ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.fuzelab.ee

Mõisted

  • Kasutaja – fuzelab.ee kasutaja, kes on ennast fuzelab.ee veebikeskkonnas registreerinud või kes fuzelab.ee veebiteenust kasutab
  • Tellija – registreeritud kasutaja, kes esitab fuzelab.ee kaudu tellimuse
  • Tellimus – Tellija poolt fuzelab.ee kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja Saajale toodete kättetoimetamisel
  • Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht
  • Tellimussumma – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud kohaletoimetamise tasudest

 

Kasutades fuzelab.ee internetilehekülge, nõustub Kasutaja käesolevate tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe ja e-posti kaudu.

 

Vastutus

  • Teenusepakkujavastutus Tellija ees seoses Tellija tellimusega s.h. seoses hilinenud ja ebakorrektsete  tellimustega, piirdub konkreetse tellimuse maksumusega.
  • Teenusepakkujaei vastuta saadetud failide säilitamise eest.
  • Teenusepakkujaei vastuta Teie poolt trükiteenuse tellimisega toime pandud autoriõiguste või muude sarnaste õiguste rikkumise eest ega sellega seoses tekkinud kahju eest.

 

Tarnetingimused

Tellitud trükised saadetakse tellimuses märgitud Tellimuse aadressile või antakse üle Teenusepakkuja kontori teenindusletis.

Tellimuse valmimisest teavitab Teenusepakkuja Tellijat e-posti, sms või telefoni teel. Tellimuse tarneaeg on orienteeruv ning sõltub tellimuste mahust, Teenusepakkujal on õigus keelduda tellimuse täitmisest Tellija soovitud ajaks või täielikult keelduda Tellija tellimuse täitmisest.

Teenusepakkuja  ei ole kohustatud kontrollima Tellija poolt esitatud lähteandmeid ja –materjale (sh paberi valik, digitaalsed originaalid) ega hindama nende kvaliteeti, sobivust ja piisavust trükiteenuse osutamiseks. Tellija vastutab edastatud teabe eest, mida annab trükiteenuse tellimisel või trükiteenuse osutamise käigus.

Trükiteenuse lähtematerjalid

Trükiteenuse osutamiseks lähtematerjalide esitamisega Teenisepakkujale kinnitab Tellija, et Temal on kõik vajalikud õigused sellise materjali esitamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning trükiteenuse osutamine nende materjalide alusel on lubatud ega lähe vastuollu ühegi õigusaktiga.

Teenusepakkujal ei ole kohustust nimetatud asjaolusid oma algatusel kontrollida. Kui Tellija eeltoodud kinnitus osutub ebaõigeks, Tellija on kohustatud Teenusepakkujale hüvitama kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Teenusepakkujal tekib tema vastu nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt.

Teenuste maksumus (Tellimussumma)

Kõigile tellitud toodete hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks. Kohale toimetamise kulu on eraldi välja toodud. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi muu maksu või lõivu eest, mida Tellija tellitud toodetele võidakse rakendada.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta hinnakirja ilma ette teatamata ja oma äranägemise järgi kõigile kinnitamata tellimustele.

Tellimussumma tasutakse Teenusepakkujale ettemaksuna deebet- või krediitkaardiga, panga lingiga, panga ülekandega või sularahas. Kui Tellija ei ole arvet õigeaegselt tasunud, onTeenusepakkujal õigus keelduda tellimuste täitmisest, peatada trükiteenuse osutamine Tellija pooleliolevates projektides ning nõuda Tellijalt uute tellimuste vastuvõtmiseks ettemaksu.

Kauba tagastamine

Tellimuste personaalse olemuse tõttu pole Teenusepakkujal võimalik oma teenuste eest raha tagasi maksta, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel.

Käesoleva lepingu punkt 5 ei mõjuta Tellija seadusest tulenevaid õiguseid. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Tellimuse vastuvõtmisest.

Lepingutingimustele mittevastavad Tellimused tagastab Tellija Teenusepakkujale Poolte kokkuleppel või Teenusepakkuja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tellimuste vastuvõtmisest.

Teenusepakkuja ei vastuta Tellimuste lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest.

Turvalisus

Teenusepakkuja kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Tellija poolt edastatud krediit-/deebetkaartide informatsiooni. Samuti kasutab Teenusepakkuja kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga Teenusepakkuja tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse.

Tellijaon ainuisikuliselt vastutav oma teenuse kasutamiseks vajalike kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest.

Telijaon vastutav kõigi Tema kasutajatunnuse ja parooliga tehtavate tegevuste eest, kaasa arvatud üles laetud failide eest.

Muud sätted

Lepingus käsitlemata küsimustes kohaldatakse trükiteenuse osutamisele Eesti Trükitööstuse Liidu üldisi tarnetingimusi, mis on avaldatud Eesti Trükitööstuse Liidu kodulehel aadressil https://trykiliit.ee/pdf/Tarnetingimused_2016_kinnitatud.pdf

Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingu pooled võivad pöörduda vaidluse lahendamisel Eesti Trükitööstuse Liidu ekspertkomisjoni poole arvamuse saamiseks. Läbirääkimiste teel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Kasutaja kinnitab käesolevaga, et on Lepinguga tutvunud, sellest aru saanud ja selle kohaldamisega nõus.

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Prindi.me OÜ kasutab ja kaitseb andmeid, mida te fuzelab.ee kodulehel kasutades esitate.

Isikuandmete kogumine fuzelab.ee saidil Fuzelab.ee lehel isikuandmete kogumine võib toimuda järgmiselt:

– andmed, mis te meile esitate, näiteks teie kontaktandmed fuzelab.ee lehel registreerudes, päringut esitades, tellimust esitades või uudiskirja tellides;

– andmed, mis me saame siis, kui te kasutate meie kodulehte, näiteks teie kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu, mis saadetakse teie seadmesse;

– täiendavad andmed avalikest allikatest.

Me võime koguda järgmisi andmeid fuzelab.ee lehel:

– Teie isikuandmeid, nagu nimi, e-postiaadress, kontakttelefon, aadress, linn/asula, indeks jne;

– Teie ettevõtte andmeid, nagu ettevõtte või firma nimi, kontaktisik, riik, KMKR (VAT) number, e-mailiaadress, aadress, kontakttelefon, ettevõtte või firma logo jne;

– küpsiste andmed, mis on seotud saidi www.fuzelab.ee kasutamisega teie poolt.

Fuzelab.ee kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse:

– Teie paremaks teenindamiseks;

– Teile või teie ettevõttele meie toodete ja teenuste muutmiseks isikupärasemaks;

– Teie kauba kohale toimetamiseks;

– Teie ja meie vahelise kliendisuhte arendamiseks;

– Meie veebilehe fuzelab.ee arendamiseks;

– Muude kohustuste täitmiseks;

– Teie teavitamiseks tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevatest sündmustest uudiskirjaga.

Fuzelab.ee poolt kogutud isikuandmete avaldamine Me ei müü ega edasta mingil moel kolmandatele isikutele teie isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. See ei hõlma lepingulisi partnereid, kes aitavad meid fuzelab.ee veebilehe haldamisel ja lubavad tagada andmete konfidentsiaalsuse. Samuti võime me avaldada teie andmeid, kogutud andmebaasist, õigusaktidega lubatud ja nõutud määral, näiteks riigiasutustele ilma piiranguteta.

Kogutud isikuandmete muutmine fuzelab.ee veebilehel Teil on õigus teada, missuguseid isikuandmeid on teie kohta fuzelab.ee andmebaasi kogutud. Samuti võite te taotleda meie andmebaasis teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist. Isikuandmete täiendamiseks, parandamiseks või kustutamiseks palume teil saata e-mailaadressile info@fuzelab.ee

Küpsised Küpsis on väike fail (tärkidentifikaator), mille me salvestame Teie kõvakettale läbi veebibrauseri, millega Te meie veebilehte külastate. See võimaldab meie süsteemil Teid tuvastada, kui uuesti külastate fuzelab.ee veebilehte. Küpsiste kasutamine võimaldab meil parandada teenuse kvaliteeti ning isikupärasemaks muuta Teile osutatavat teenust. Kui soovite meie küpsiseid hüljata, saate oma brauseri vastavalt konfigureerida, kuid küpsiste hülgamisel ei pruugi mõned meie teenused korralikult töötada.

Turvalisus Me kasutame mitmeid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus päringu või tellimuse esitamisel. Isikuandmeid säilitatakse turvalises tulemüüridega kaitstud võrgus. Kõiki fuzelab.ee veebilehe külastamise ja päringu või tellimuse vormistamise käigus teatavaks saanud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab teie ettevõtte andmete või isikuandmete ning pangarekvisiitide turvalisuse. Me ei kogu mingisuguseid andmeid alla 13 aasta vanustelt isikutelt. Meie pakutavad reklaamteenused ja reklaamtootedon suunatud vähemalt 13 aastat vanustele isikutele, mis on vastavuses laste veebiturvalisuse kaitse seadusega.

  Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumine Fuzelab.ee veebilehte kasutades nõustute te meie interneti privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega ning olete nendega tutvunud. Jätame endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kõiki fuzelab.ee andmebaasis olevaid isikuid. Privaatsuspoliitika üldpõhimõtetega saate tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel Kontakt Kõigi fuzelab.ee privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-mail aadressil info@fuzelab.ee